Obchodní podmínky

pro poskytování informací a služeb prostřednictvím on-line systému umístěného na internetové adrese eshop.cimpel.cz (dále jen „obchodní podmínky“)

C&P Advisory s.r.o.,
IČO: 05178967,
se sídlem Palackého 272/8, 301 00 Plzeň,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 32880,
e-mail: recepce@cimpel.cz

‍(dále jen jako „Prodávající“)

‍1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva Prodávajícího a kupujícího (dále jen jako „Kupující“), který uzavírá s Prodávajícím smlouvu o poskytování digitálního obsahu prostřednictvím e-shopu nebo smlouvu o koupi vstupenek na vzdělávací, networkingovou či jinou akci (obě smlouvy v těchto podmínkách označeny dále jako „Kupní smlouva“), který je umístěn na webové adrese https://eshop.cimpel.cz/ (dále jen „E-shop“).
 • Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je osoba, která uzavírá Kupní smlouvu nebo jinak jedná s Prodávajícím, a to mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání (dále jen „Spotřebitel“). Podnikatelem je osoba, která na vlastní účet a odpovědnost vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského nebo obdobného oprávnění, a činí tak soustavně za účelem dosažení zisku nebo osoba, která je za podnikatele považována dle § 420 a 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
 • Produktem je
 • on-line kurz či webinář, on-line přístup na konferenci, obecný elektronický vzor dokumentu či elektronická publikace, tj. digitální obsah, nebo
 • vstupenka opravňující držitele ke vstupu na vzdělávací, networkingovou či jinou akci, které jsou prezentovány v E-shopu, a které mohou být předmětem koupě mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „Produkt“).
2. INFORMACE PRO KUPUJÍCÍ
 • Kupující souhlasí s použitím distančních komunikačních prostředků za účelem uzavření Kupní smlouvy. Náklady, které tímto Kupujícímu vzniknou (zejm. cena za internetové připojení nebo telefonní spojení), se neliší od základní sazby a Kupující si je hradí sám.
 • Prodávající doručuje Kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Kupující doručuje Prodávajícímu na e-mailovou adresu uvedenou v hlavičce těchto obchodních podmínek.
 • Poskytnutí Produktu Kupujícímu není individuální finanční službou a Kupující bere na vědomí, že použití Produktu je na jeho odpovědnost a riziko. Produkt je poskytnut v podobě, v jaké je k dispozici, zejména pro vzdělávací účely. Prodávající neodpovídá a nezaručuje se za vhodnost, použitelnost a správnost Produktu pro konkrétního Kupujícího a pro jeho konkrétní situaci. Prodávající nezaručuje, že použití Produktu povede k účelu, který Kupující zamýšlí. Produkt nemůže bez dalších individuálních finančních služeb poskytnutých finančním poradcem sloužit jako informace či rada k řešení konkrétních situací ani takové finanční služby nenahrazuje.
 • Poskytování individuálních finančních služeb, kterými je zejména zařídit, a popřípadě i uzavřít, obchody týkající se hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu nebo i), pokud je zastoupený k jejich poskytování oprávněn, poskytovat investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. e), nebo propagovat investiční služby, které je zastoupený oprávněn poskytovat a individuální investiční poradenství, se řídí Všeobecnými obchodnými podmínkami investičního zprostředkovatele Prodávajícího a jedná se tak o služby odlišné od poskytnutí Produktu na základě Kupní smlouvy ve spojení s těmito obchodními podmínkami.
3. OBJEDNÁVKA A KUPNÍ SMLOUVA
 • Popis a prezentace Produktu, umístěného ve webovém rozhraní E-shopu je informativního charakteru. Kupující je povinen se seznámit s celým popisem Produktu.
 • Kupující může provádět objednávku vyplněním objednávkového formuláře bez předchozí registrace v E-shopu. Kupující vyplní informace o objednávaném Produktu, počet objednávaných kusů, způsob úhrady Produktu a odešle objednávkový formulář prostřednictvím webového rozhraní E-shopu (dále jen „Objednávka“).
 • Před odesláním Objednávky je Kupujícímu umožněno ve webovém rozhraní E-shopu zkontrolovat, změnit a opravit údaje, které vložil do Objednávky.
 • Prodávající je oprávněn od Kupujícího kdykoliv žádat dodatečné potvrzení Objednávky (např. v případě objednání neobvyklého množství kusů) a do doby, než obdrží toto potvrzení, pozastavit dodání Produktu.
 • Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky Kupujícího potvrdí elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce, že Objednávku obdržel (dále jen „Automatické potvrzení o doručení objednávky“).
 • Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena až okamžikem přijetí Objednávky Prodávajícím na e-mail Kupujícího.
 • V případě, že na straně Prodávajícího došlo ke zjevné technické nebo administrativní chybě při uvedení kupní ceny, není Prodávající povinen Kupujícímu Produkt dodat za takovou kupní cenu, a to ani v případě, že Kupujícímu již bylo zasláno Automatické potvrzení o doručení objednávky. V takovém případě Prodávající informuje o chybě Kupujícího a zašle mu aktualizovanou nabídku. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí aktualizované nabídky. V případě, že Kupující tuto novou aktualizovanou nabídku nepřijme a již došlo k uhrazení kupní ceny, ve lhůtě čtrnácti dnů mu Prodávající vrátí zaplacenou kupní cenu za Produkt.
 • Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
4. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
5. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • Kupní cena za Produkt je uvedena v E-shopu vždy u každého jednotlivého Produktu a je v platnosti po dobu, po kterou je v E-shopu u nabídky Produktů zobrazena. Kupní cena je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (dál jen „Kupní cena“).
 • V případě platby prostřednictvím platební brány nebo jiné služby poskytovatele elektronických plateb je Kupující povinen postupovat dle pokynů poskytovatele elektronických plateb. V případě bezhotovostních plateb je povinnost Kupujícího splněna okamžikem připsání platby na účet Prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení Kupní ceny před poskytnutím Produktu Kupujícímu.
 • Kupující může Kupní cenu za Produkt uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně prostřednictvím platební karty,
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího.
 • Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad (fakturu), kterou odešle na e-mailovou adresu Kupujícího poté, co dojde k úhradě Kupní ceny.
6. DODÁNÍ PRODUKTU A TECHNICKÉ PŘEDPOKLADY
 • Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu dodá Produkt, který je předmětem koupě v ujednaném rozsahu, množství a termínu, elektronicky v případě dodání digitálního obsahu, a umožní mu přístup a licenci k Produktu v ujednaném termínu. Kupující se zavazuje, že Produkt přijme a zaplatí Prodávajícímu Kupní cenu.
 • Prodávající zašle Kupujícímu přístupové údaje k Produktu s dostatečným předstihem před začátkem on-line kurzu či webináře nebo konference, a to alespoň předcházející den před začátkem, popř. v případě obsahu, který není vázán na pevně daný začátek, neprodleně po úhradě Kupní ceny, nejpozději do 2 dnů; a to na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.
 • Kupující není oprávněn Produkt kopírovat, nahrávat jej ani jej jiným způsobem rozmnožovat a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného Produktu. Kupující také není oprávněn Produkt sdílet s veřejností, přehrávat jej na více zařízeních či do něj jinak zasahovat, zpracovávat jej či jej měnit.
 • Přístup k digitálnímu obsahu Produktu může být odepřen či licence k Produktu může být zrušena, v případě že digitální obsah byl získán v důsledku protiprávní činnosti či je užíván v rozporu s licencí.
 • Kupující bere na vědomí, že pro užívání Produktu spočívajícího v digitálním obsahu, který obsahuje video či on-line stream, musí splňovat následující technické předpoklady:
 • počítač, tablet nebo mobil s reproduktorem a mikrofonem a s minimálním internetovým připojením 4MB/s,
 • Nesplňuje-li Kupující tyto technické předpoklady a není-li Produkt Kupujícímu z těchto důvodů dodán, nejedná se o vadu Produktu, za kterou by byl odpovědný Prodávající.
7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 • Kupující-Spotřebitel má právo odstoupit od uzavřené Kupní smlouvy bez uvedení důvodu do čtrnácti dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy.  Kupující-Spotřebitel není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případech dle § 1837 písm. l) občanského zákoníku, tedy v případě, že Kupující-Spotřebitel uzavřel Kupní smlouvu v době, kdy do zahájení termínu pro dodání Produktu zbývalo 14 dnů a méně, a digitální obsah mu byl dodán. Uzavřením Kupní smlouvy v této době Kupující-Spotřebitel vyslovuje souhlas s tím, aby mu byl Produkt dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu zasláno ve výše uvedené lhůtě a Kupující-Spotřebitel v něm uvede, že odstupuje od Kupní smlouvy, pokud možno s uvedením čísla objednávky a data objednávky. Kupující-Spotřebitel může za účelem odstoupení od Kupní smlouvy využít vzorový formulář, poskytnutý Prodávajícím jako součást těchto obchodních podmínek. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující-Spotřebitel zaslat na adresu Palackého 272/8, 301 00 Plzeň, nebo na e-mail: recepce@cimpel.cz.
 • Odstoupí-li Kupující-Spotřebitel od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu-Spotřebiteli bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, Kupní cenu, kterou od Kupujícího obdržel. Vrácení Kupní ceny proběhne stejným způsobem, jakým byla Kupní cena uhrazena.
 • Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že je objednaný Produkt vyprodaný či nedostupný nebo jeho dodavatel přerušil činnost nebo se podstatným způsobem změnila cena dodavatele Produktu. V takovém případě Prodávající o situaci bezodkladně informuje Kupujícího a ve lhůtě čtrnácti dnů mu vrátí zaplacenou Kupní cenu za Produkt. Vrácení Kupní ceny proběhne stejným způsobem, jakým byla Kupní cena uhrazena.
 8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 • Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Produkt při zpřístupnění nemá vady, tzn. že Produkt bude Kupujícímu zpřístupněn v ujednaném rozsahu a počtu. Kupující bere na vědomí, že existence vad se posuzuje s přihlédnutím k ustanovením tohoto článku.
 • Pro řádné užívání Produktu musí Kupující splnit technické předpoklady pro součinnost digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, na kterém bude kupující digitální obsah zpřístupňovat, které jsou specifikovány v těchto obchodních podmínkách.
 • Prodávající neodpovídá za výsledek zpřístupnění Produktu a negarantuje Kupujícímu žádné výsledky užívání Produktu.
 • Produkt není poskytnutím individuální finanční služby, obsah Produktu má pouze vzdělávací účel. Odpovědnost Prodávajícího za vady obsahu Produktu se v nejširším možném rozsahu přípustném podle příslušných právních předpisů vylučuje. Prodávající tímto v nejširším možném rozsahu přípustném podle příslušných právních předpisů vylučuje odpovědnost za újmu způsobenou použitím Produktů.
 • Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z Kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Produkt řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od Kupní smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z Kupní ceny.
 • Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout nejpozději do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.
 • Kupující má povinnost prohlédnout Produkt co nejdříve a přesvědčit se o jeho souladu s Kupní smlouvou.
 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v sídle Prodávajícího nebo kterékoliv jeho provozovně nebo písemně na adrese Palackého 272/8, 301 00 Plzeň či e-mailem na adrese recepce@cimpel.cz.
 • Kupující je povinen jednoznačně určit, k jakému Produktu se uplatnění vad vztahuje, a to předložením příslušného daňového dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem.
 • Prodávající je povinen Kupujícímu-Spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující-Spotřebitel právo z vad uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Tímto potvrzením je i kopie reklamačního protokolu.
 • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Produktu, která je potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, ode dne uplatnění reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace. Lhůty dle tohoto ustanovení nejsou závazné vůči Kupujícímu–Podnikateli.
 • Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění.
 • Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky.
 • Prodávající je povinen Kupujícímu-Spotřebiteli vydat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tímto potvrzením je i kopie protokolu o vyřízení reklamace.
 • V případě oprávněné reklamace má Kupující-Spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Kupující-Spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
9.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
 • Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.
10. ROZHODNÉ PRÁVO
 • Tyto obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
11. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
 • Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má Spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy s Prodávajícím.
 • Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to v případě, že se spor s Prodávajícím nepodařilo vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u Prodávajícího Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, poprvé.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Obchodní podmínky jsou přístupné na webovém rozhraní e-shopu.
 • Tyto obchodní podmínky může Prodávající měnit, či doplňovat. Tím nejsou dotčeny závazky smluvních stran vzniklé po dobu účinností předchozího znění obchodních podmínek.
 • Obchodní podmínky, stejně jako Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím, se řídí českým právem.
 • Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavírané mezi smluvními stranami. Odlišná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.
 • Obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1. 9. 2023.

Nauč se investovat

Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail.
Balíček Nauč se investovat Vám pošlu na Váš e-mail.

Děkujeme za zájem o náš balíček Nauč se investovat. Přejeme Vám hodně úspěchů na Vaší cestě k rentě.

Jak na dědictví

Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail.
Balíček Jak na dědictví Vám pošlu na Váš e-mail.

Děkujeme za zájem o náš balíček Jak na dědictví. Přejeme Vám hodně úspěchů na Vaší cestě k rentě.

Poznej důchod

Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail.
Balíček Poznej důchod Vám pošlu na Váš e-mail.

Děkujeme za zájem o náš balíček poznej důchod. Přejeme Vám hodně úspěchů na Vaší cestě k rentě.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.

Založení a správa svěřenského fondu

Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail.
E-book Založení a správa svěřenského fondu Vám pošlu na Váš e-mail.

Děkujeme za zájem o náš e-book Založení a správa svěřenského fondu. Přejeme Vám hodně úspěchů na Vaší cestě k rentě.

Státem podporované spoření na důchod

Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail.
Analýzu Státem podporované spoření na důchod Vám pošlu na Váš e-mail.

Děkujeme za zájem o naši analýzu Státem podporované spoření na důchod a přejeme Vám hodně úspěchů na Vaší cestě k rentě.